Angst

Hvad er angst?

Angst er en almindelig og naturlig følelsesmæssig reaktion på en oplevet fare. Angsten som reaktion sikrer, at mennesket handler hurtigt og instinktivt i oplevede farlige situationer ved fx at flygte eller forsvare sig. I sin grundlæggende form er angsten således en hensigtsmæssig forsvarsmekanisme, der har sikret menneskets overlevelse gennem tusindvis af år.

Angst som psykologisk problemstilling

Men angstreaktionen kan også overstige, hvad der ellers ville være forventeligt og ”normalt” i en given situationen, og vil i sådanne tilfælde opleves som en ubehagelig og til tider lammende følelse.
Angst udløses nemlig også i situationer, der ikke almindeligvis udløser angst. Nogle opleveler eksempelvis at blive voldsomt angste under transport med busser, men det kan også være, at angstfølelsen udløses i det offentlige rum i forbindelse med præstationer på arbejdspladsen eller i skolen.
Når den naturlige angstreaktion bliver uhensigtsmæssig, og således forhindrer os i at gøre ting vi ellers gerne ville kunne gøre, kan man tale om at lide af en angsttilstand.
Mennesker med angsttilstande kan oftest godt rationelt forstå, at frygten og reaktionerne herpå er overdrevne, men de er fortsat ude af stand til selv at bekæmpe symptomerne på angsten.
Angsten vil på sigt begrænsende den pågældende person i sine udfoldelsesrammer, og ubehandlet er angsttilstande ofte forbundet med en betydelig grad af subjektiv lidelse, nedsat livskvalitet og nedsat social funktionsevne (Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2007).

Behandling

I angstbehandling fokuseres der på angstens 4 grundkomponenter: tankerne, følelserne, de fysiske symptomer og adfærden.

Tankerne er ofte forvrængede og katastrofeagtige af karakter, og handler om de mulige farer man ser og oplever i sin hverdag. Tænkningen omkring angst karakteriseres ved, at man overvurderer sandsynligheden for den frygtede begivenhed, og overvurderer alvorligheden af konsekvenserne af begivenheden, samtidig med, at man undervurderer egne evner til at klare problemerne.

Den følelsesmæssige påvirkning ved angst opleves forskelligt fra person til person, men rummer både angst, bekymring, tristhed, skyld og skam m.fl.

De fysiske symptomer, kropslige symptomer på angst reguleres af det såkaldte autonome nervesystem, hvilket betyder, at symptomerne er uden for viljens kontrol. Eksempler på kropslige symptomer varierer fra person til person, men typiske symptomer på angst er fx åndenød, hjertebanken, sveden, trykken for brystet, svimmelhed, kvalme, rysten, mundtørhed m.fl.

Vores adfærd kan ikke undgås at blive påvirket, når vi er angste. For nogle er denne ændring i adfærd ubevidst og for andre er man fuldt bevidst om dette. Ofte udvikler den angst sikkerhedsadfærd og undgåelsesadfærd som et led i angstlidelsen; begge er de med til at forstærke og vedligeholde angsten.
Sikkerhedsadfærd kendetegnes ved handlinger personen føler sig nødsaget til at foretager sig, for at kunne udholde situationen, og som således på uhensigtsmæssig vis giver tryghed. Fx altid at have sin mobiltelefon på sig, undlade at se forbipasserende i øjnene, altid have flaske vand med m.fl.
Undgåelsesadfærd karakteriseres ved, at personen udebliver fra eller forlader den frygtede situation, og derved helt undgår at komme i berøring med det der skaber angsten. Fx ikke turde gå ud, når det er mørkt, melde afbud til eksaminer, sociale arrangementer eller koncerter, undgår offentlige transportmidler m.fl.
En handling er udtryk for undgåelses- og sikkerhedsadfærd, hvis den bygger på katastrofetanker og dermed vedligeholder angsten.